• 1 Shen Long
  • 2 Biin Phong
  • 3 Khang Thái
  • 4 Kẻ Ngu Ngốc
  • 5 Nguyen Minh

Loại thẻ

Mệnh giá

Số Serial

Mã thẻ nạp